• Karen_smd@yahoo.com


مونتاژ برد الکترونیکی DIP

 :  DIP (THD)  مونتاژ


این مونتاژ مختص قطعات و بردهای PCB  است که بردهای آن سوراخ دار هستند و پایه قطعات با جایگذاری از طرف دیگر برد قابل قلع گذاری هستند.title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP